Stowarzyszenie: Nasz program: technologie ochrony środowiska, łodzie rekreacyjne, łódki wędkarskie producent Other languages:
Obecnie przeglądasz : Strona główna » Statut

Statut

Statut Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska

(zgodnie z Ustawą z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. Nr 20. poz. 104 z późniejszymi zmianami)


Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 3
Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach i zadaniach lub współpracować z tymi organizacjami.

§ 6
Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie popularyzowania ochrony środowiska.

§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie zaś inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

§ 9
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
1. Podjęcie patronatu i powołanie do życia Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Krakowie.
2. Promocję i wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii, programów i projektów związanych z ochroną środowiska i zasobów naturalnych.
3. Promocję i wspieranie programów i projektów związanych z ekoenergetyką 4. Organizację seminariów i konferencji naukowych.
5. Wykonywanie ekspertyz, opracowań, analiz i badań naukowych związanych z ochroną Środowiska.
6. Promocję i wspieranie ochrony zdrowia w aspekcie zagrożeń ekologicznych. 7. Promocję i wspieranie aktywnych form wypoczynku.
8. Prowadzenie i stałe wzbogacanie centrum informacyjnego i biblioteki ekologicznej.
9. Opracowywanie i realizację własnych programów autorskich.


Rozdział III
Członkostwo, prawa i obowiązki Członków

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11
Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia pragnąca uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia, która złożyła pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 12
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający - osoba prawna, jest wobec Stowarzyszenia reprezentowana przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.

§ 13
Godność członka honorowego nadaje Zarząd za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek rocznych.

§ 14
Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do czynnego uczestniczenia w głosowaniu. Przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy Stowarzyszenia, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Biura i innych dokumentach wewnętrznych oraz prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 15
Członkowie wspierający mają prawa określone w § 14, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 16
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek ścisłego przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) czynnego popierania działalności Stowarzyszenia
b) opłacania w określonym terminie składek członkowskich

§ 17
Utrata praw członkowskich następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu
b) skreślenie z listy członków na wniosek Zarządu za niewypełnienie zadań należących do członka Stowarzyszenia lub zaleganie z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat.
c) utratę praw publicznych lub obywatelstwa polskiego
d) śmierć członka lub utratę osobowości prawnej / w przypadku członka wspierającego /.
Od uchwały dotyczącej skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie, w terminie do 30 dni, od Walnego Zebrania, którego uchwała jest wiążąca.

§ 18
Wysokość wpisowego, składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie
b/ Zarząd
c/ Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa jak w § 17, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21
1. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na trzy lata.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a/ uchwalanię głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu
c/ rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej i Zarządu
d/ wybór prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
e/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia
f/ rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

§ 22
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: a/ z własnej inicjatywy b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23
Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 24
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Kieruje on działalnością Stowarzyszenia.

§ 25
Zarząd składa się z co najmniej 5 osób. Walne Zebranie wybiera prezesa oraz minimum 4 osoby, które obejma funkcje wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu na pierwszym zebraniu Zarządu.

§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
a/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b/ podejmowanie decyzji o działalności gospodarczej
c/ zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania oraz regulaminu i porządku obrad
d/ dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia
e/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania
f/ sporządzanie sprawozdań z działalności
g/ uchwalanie planów działania Stowarzyszenia
h/ rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.
i/ powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura

§ 27
Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w Krakowie, w terminach ustalonych przez prezesa, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 28
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu, prezesa lub wiceprezesa.

§ 29
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie Przewodniczącego Komisji

§ 30
Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji

§ 31
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1. wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306 z 2001 r., Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799 z 2002 r., Nr 113, poz. 984 oraz Nr 45, poz. 931 i nr 60, poz. 535 z 2003 r.)

§ 32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola ( co najmniej raz w roku) całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi Zarządu i Biura oraz zgłaszanie wniosku o absolutorium dla Zarządu
3. Wnioskowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego zebrania.
4. Komisja Rewizyjna na wniosek Zarządu może reprezentować Stowarzyszenie przed zewnętrznymi organami kontroli w osobie Przewodniczącego lub dwóch członków.

§ 33
Komisja Rewizyjna ma prawo brania udziału w obradach Zarządu z głosem doradczym.

§ 34
Biuro Stowarzyszenia prowadzi wszelkie sprawy związane z działalnością bieżącą i opracowuje oraz realizuje przyjęte projekty i programy. Pracami Biura Stowarzyszenia kieruje Dyrektor powołany przez Zarząd. Biuro działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Zarząd.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a/ składki członkowskie;
b/ wpływy z działalności statutowej
c/ dotacje, darowizny, zapisy itp.
3. Fundusze uzyskane z działalności gospodarczej przeznacza się w całości na realizację celów statutowych
4. Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej " osobami bliskimi",
b/ przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 36
1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes bądź wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz Zarządu.
2. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.


Rozdział VI
Zmiana stanu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do glosowania
2. Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.


Rozdział VII
Prowadzenie działalności gospodarczej

§ 38
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ,w następujących zakresach:
a. działalności związanej z informatyką i pozostałą,
b. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
c. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowanych,
d. działalności wydawniczej,
e. działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostałej gdzie indziej niesklasyfikowanej,
f. działalności organizatorów turystyki,
g. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
h. prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska, i. badań i analiz technicznych,
j. działalności bibliotek, inne niż publiczne,
k. reklamy,
l.. działalności komercyjnej gdzie indziej niesklasyfikowanej,
ł. działalności związanej ze sportem.
2. Działalność gospodarcza jest rozpoczynana na mocy uchwały Zarządu, w której określono jej konkretny zakres, podmioty w niej uczestniczące oraz osoby odpowiedzialne za jej realizację.
3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na nieodpłatnej pracy ogółu jego członków. Do prac które nie mogą być wykonane społecznie, Stowarzyszenie może zatrudniać specjalistów.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 39
Wszystkie nie poruszone w Statucie, a wymagające rozpatrzenia sprawy, reguluje Walne Zebranie swoimi uchwałami.

Możecie Państwo także pobrać Statut Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska. Dostępny do pobrania on jest poniżej w pliku PDF.

Pobierz Statut Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska

Jeżeli nie posiadacie Państwo programu Adobe Acrobat Reader umożliwiającego przeglądanie plików PDF, prosimy pobrać go za darmo ze strony producenta : http://get.adobe.com/reader/