Stowarzyszenie: Nasz program: technologie ochrony środowiska, łodzie rekreacyjne, łódki wędkarskie producent Other languages:

Oczyszczalnie ścieków

Szanowni Państwo.

Problematyka oczyszczalni ścieków w aspekcie ochrony środowiska nabiera coraz większego znaczenia. Wokół tej problematyki pojawiły się znaczne środki finansowe z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł finansowania.
Wymagania technologiczne w dziedzinie oczyszczalni stają się coraz większe i musza być wdrażane w oparciu o najlepsze procedury technologiczne w aspekcie naukowym jak i eksploatacji.

Celem wsparcia naukowo - technicznego działań samorządów oraz zakładów przemysłowych w zagadnieniach związanych z modernizacją i budową oczyszczalni ścieków jak też pozyskiwania środków finansowych dla ich realizacji zamierzamy powołać do życia:

"Krajową Platformę Technologiczno - Ekonomiczną Oczyszczalni Ścieków"
(KPTEOŚ)

Inicjatywa ta zrodziła się na bazie konsultacji w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska, ze Szkołami Wyższymi, Organizacjami Samorządowymi oraz zakładami przemysłowymi.
"Krajowa Platforma Technologiczno - Ekonomiczna Oczyszczalni Ścieków" realizuje:

 • cele i zadania zawarte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (Min. Środowiska 2003r),
 • włącza się aktywnie do bogatej treści:

Programu operacyjnego: Infrastruktury i Środowiska
Narodowej Strategii Spójności działań priorytetowych
w dziedzinie ochrony środowiska

Oś priorytetowa I - Gospodarka "Wodno - Ściekowa


"Krajowa Platforma Technologiczno - Ekonomiczna Oczyszczalni Ścieków" wspiera zadania Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w dziedzinie oczyszczalni ścieków. KPTEOŚ przestrzega zasad zawartych w IPPC (dyrektywa 96/61/WE Integrated Pollution Prevention and Control) w odniesieniu do oczyszczalni ścieków. Realizujemy zadania w odniesieniu do oczyszczalni ścieków w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM (równoważnik liczby mieszkańców) oraz zadania według ustaleń z zainteresowanymi zakładami produkcyjnymi dla ich oczyszczalni ze ścieków przemysłowych. Szczególną troską obejmujemy działania dotyczące pozyskiwania i ukierunkowania środków finansowych dla naszych członków, zarówno ze środków krajowych, unijnych jak i światowych (np. Bank Światowy).

Krajowa Platforma Technologiczno - Ekonomiczna Oczyszczalni Ścieków" zaprasza do realizacji programu oczyszczalni ścieków "od A do Z":

 • jednostki samorządowe
 • zakłady przemysłowe
 • biura projektowe
 • firmy budowlane z zakresu budownictwa przemysłowego
 • firmy produkujące lub oferujące sprzęt i instalacje dla oczyszczalni ścieków

W charakterze obserwatorów zapraszamy:

 • Ministerstwo Środowiska
 • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
 • Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska

Szanowni Państwo.

Funkcjonuje w kraju wiele organizacji w grupie "stowarzyszeń" lub " izb gospodarczych" w różnych dziedzinach działalności zawodowej albo technicznej. Do dziś - co uznajemy za niedopatrzenie - nie działa w kraju żadna organizacja techniczno - branżowa dla oczyszczalni ścieków. Powstałą lukę likwidujemy przez uruchomienie KPTEOS. Stało się to niezbędne w związku z narastającymi wymogami technologicznymi i ekologicznymi w budowie i eksploatacji oczyszczalni ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych.

Zapraszamy do członkostwa i na tej podstawie współpracy w Krajowej Platformie Technologiczno -Ekonomicznej Oczyszczalni Ścieków. Załączamy deklarację członkowską wraz z 8-punktowym zakresem praw i obowiązków członkowskich. Prawa i obowiązki członków KPTEOS:

Prawa członków:

1. W ramach członkostwa - członkowie otrzymują szeroką gamę świadczeń w ramach pakietu uczestnictwa oraz prawo reprezentacji i decyzji w różnych jednostkach strukturalnych Platformy szczebla regionalnego i krajowego. ( załącznik l - pakiet uczestnictwa ),
2. Bezpłatne uczestnictwo w corocznej ogólnopolskiej konferencji oraz sympozjach i kongresach organizowanych przez KPTEOS, poświęconych nowoczesnym,
innowacyjnym technologiom, związanym z oczyszczaniem ścieków, utylizacją oraz recyklingiem osadów i odpadów jak też ochroną środowiska,
3. Bezpłatne otrzymywanie czasopisma "Technika i technologie - w oczyszczalni ścieków",
4. Bezpłatne uczestnictwo kadry kierowniczej w stypendiach i praktykach na terenie UE,
5. Bezpłatny udział w targach regionalnych i krajowych,
6. Wgląd do dokumentacji działalności finansowej KPTEOS,
7. Bezpłatne umieszczenie w Intemecie w treści linku " Krajowa Platforma Technologiczno-Ekonomiczna Oczyszczalni Ścieków " informacji opracowanych przez członków KPTEOS dotyczących ich działalności, świadczonych usług oraz ogólnego profilu funkcjonowania danej jednostki.

Obowiązki członków:

1. W ramach członkostwa dla realizacji współpracy technologicznej i doradztwa członkowie wpłacają rocznie składkę członkowską w wysokości 1200 PLN (z góry, w pierwszym tygodniu każdego roku).
2. Każdy członek otrzyma wystawioną przez Stowarzyszenie fakturę z tytułu współpracy naukowo- technicznej w ramach pakietu uczestnictwa w KPTEOS.

Wspomnieć pragniemy, że przyjęta składka członkowska w wysokości 1200 PLN rocznie (100 PLN niesięcznie) mieści się w granicach składek członkowskich wielu stowarzyszeń oraz izb gospodarczych funkcjonujących w Polsce. Po otrzymaniu deklaracji prześlemy do Państwa fakturę celem dokonania wpłaty na nasze konto tytułem "pakiet uczestnictwa w Krajowej Platformie Technologiczno - Ekonomicznej Oczyszczalni Ścieków".

Uprzejmie informujemy, że powołamy do życia Radę Naukową "Krajowej Platformy Technologiczno - Ekonomicznej Oczyszczalni Ścieków. W skład Rady Naukowej wejdą uczelnie wyższe Krakowa i Poznania.

W skład Rady zaprosimy również w charakterze obserwatorów przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, , Instytutów naukowo - badawczych, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Organizujemy zespoły tematyczne, do których mogą członkowie Platformy delegować swojego przedstawiciela. Przewidujemy następujące zespoły tematyczne takie jak np:

 • Budowa nowych oczyszczalni (np. technologie, utylizacja osadów)
 • Rozbudowa
 • Ekomodernizacja
 • Dostawa instalacji i wyposażenia
 • Działalność budowlana

Powołamy do życia " Krajowe Forum dyrektorów oczyszczalni komunalnych oraz przemysłowych". Do Forum Dyrektorów zapraszamy również prezesów, dyrektorów firm świadczących usługi budowlane i technologiczne w zakresie oczyszczalni ścieków. Załączamy również zgłoszenie członkostwa do "Krajowego forum dyrektorów oczyszczalni ścieków z prośbą o wypełnienie i przesłanie na adres naszego Stowarzyszenia pocztą lub e-mailem. Forum Dyrektorów zaprezentujemy Ministerstwu Środowiska jako krajowy organ doradczy w sprawach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych .

Zarówno samorządy, jak też przedsiębiorstwa jako członkowie KPTEOS, na swoich pismach firmowych mogą umieścić stałą ścieżkę informacyjną.

"Członek Krajowej Platformy Technologiczno - Ekonomicznej Oczyszczalni Ścieków"

Taka ścieżka informacyjna jest korzystnym elementem promocji dobrego wizerunku firmy w działalności związanej z oczyszczalniami.

Kilka wstępnych informacji dotyczących obszarów planowanych działań innowacyjnych. Oceniamy, że zachodzi potrzeba uruchomienia w Polsce w następnych 10 latach około 600 oczyszczalni (w grupach według liczby mieszkańców), Zachodzi potrzeba ekomodernizacji około 700 oczyszczalni (mechanicznych, chemicznych i biologicznych), Wprowadzamy innowacyjny, opracowany przez nas system panelowy budowy i rozbudowy komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Dzięki takiemu systemowi koszt budowy i modernizacji obniża się nawet do 50%. Zarówno dla jednostek komunalnych jak też przemysłowych oferujemy współfmansowanie systemem konsorcyjnym.

Serdecznie zapraszamy.

Jesteśmy przekonani, że włączając się do programów i ofert KPTEOŚ, nasze i Państwa działania w dziedzinie oczyszczalni będą wysoce efektywne oraz skuteczne. Mamy również nadzieję, że w ramach naszej współpracy wzbogacimy zakresy tematyczne w oparciu o inicjatywy płynące również od Państwa, nawet jako autorskie.

Jesteśmy przekonani, że "Krajowa Platforma Technologiczno - Ekonomiczna Oczyszczalni Ścieków" stanie się ważnym elementem realizacji "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi zm.) oraz doskonalenia działań oczyszczalni przemysłowych. Prosimy uprzejmie o podjęcie decyzji w trybie priorytetowym.

Przedstawiamy Państwu deklaracje członkowskie, dostępne poniżej do pobrania w plikach PDF.

Pobierz pakiet uczestnictwa w programie "KPTEOŚ"
Pobierz deklarację uczestnictwa w programie "KPTEOŚ"
Pobierz zgłoszenie udziału w programie "KPTEOŚ"
Pobierz program oceny stanu i potrzeb modernizacji oczyszczalni ścieków

Wypelnione deklaracje członkowskie prosimy przesłać drogą elektroniczną pod adres mailowy: biuro@esos.org.pl
lub pocztą tradycyjną pod adres korespondencji Stowarzyszenia:

Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska
ul. Armii Krajowej 2/24
30-150 Kraków

Jeżeli nie posiadacie Państwo programu Adobe Acrobat Reader umożliwiającego przeglądanie plików PDF, prosimy pobrać go za darmo ze strony producenta : http://get.adobe.com/reader/