Stowarzyszenie: Nasz program: technologie ochrony środowiska, łodzie rekreacyjne, łódki wędkarskie producent Other languages:
Obecnie przeglądasz : Strona główna » Nasza misja

Nasza misja

Cele i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie zaś inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Stowarzyszenie chce realizować swoje cele poprzez:

1. Podjęcie patronatu i powołanie do życia Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Krakowie.

2. Promocję i wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii, programów i projektów związanych z ochroną środowiska i zasobów naturalnych.

3. Promocję i wspieranie programów i projektów związanych z ekoenergetyką.

4. Organizację seminariów i konferencji naukowych.

5. Wykonywanie ekspertyz, opracowań, analiz i badań naukowych związanych z ochroną środowiska.

6. Promocję i wspieranie ochrony zdrowia w aspekcie zagrożeń ekologicznych.

7. Promocję i wspieranie aktywnych form wypoczynku.

8. Prowadzenie i stałe wzbogacanie centrum informacyjnego i biblioteki ekologicznej.

9. Opracowywanie i realizację własnych programów autorskich.

Prowadzenie działalności gospodarczej

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ,w następujących zakresach:

kod PKD zakres działalności
72 60 Z działalności związanej z informatyką i pozostałą
74 14 doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
80 42 B kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowanych
22 1 działalności wydawniczej
85 14 F działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostałej gdzie indziej niesklasyfikowanej
63 30 A działalności organizatorów turystyki
91 33 Z działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
73 10 D prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska
74 30 Z badań i analiz technicznych
92 51 B działalności bibliotek, inne niż publiczne
74 40 Z reklamy
74 87 B działalności komercyjnej gdzie indziej niesklasyfikowanej
92 6 ziałalności związanej ze sportem

2. Działalność gospodarcza jest rozpoczynana na mocy uchwały Zarządu, w której określono jej konkretny zakres, podmioty w niej uczestniczące oraz osoby odpowiedzialne za jej realizację.

3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na nieodpłatnej pracy ogółu jego członków. Do prac, które nie mogą być wykonane społecznie, Stowarzyszenie może zatrudniać specjalistów.