Stowarzyszenie: Nasz program: technologie ochrony środowiska, łodzie rekreacyjne, łódki wędkarskie producent Other languages:
Obecnie przeglądasz : Strona główna » Ekomodernizacje

Ekomodernizacje

Plan Ekomodernizacji Energetycznej Komunalnych Oczyszczalni Ścieków

1. Stan obecny

Budowane lub są modernizowane oczyszczalnie ścieków, w których występuje:
- częściowy lub całkowity brak zagospodarowania wytwarzanego w procesie fermentacji metanu
- brak zagospodarowanie osadów, które są składowane /wbrew dyrektywom UE/

ochrona środowiska, ekomodernizacje, oczyszczalnia ścieków

1. Stan po modernizacji

- pełne zagospodarowanie metanu, dzięki któremu produkowane jest:
- ciepło do procesu fermentacji
- produkowany jest prąd elektryczny

przez zastosowanie silników gazowych i inteligentnego sterowania

ochrona środowiska, ekomodernizacje, oczyszczalnia ścieków

3. Korzyści płynące z Planu Ekomodernizacji

- likwidacja kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej
- redukcja opłat środowiskowych
- możliwość sprzedaży uzyskanej nadwyżki energii elektrycznej
- zwrot kosztów inwestycji w okresie 3 lat
- brak konieczności angażowania własnych środków finansowych ze strony Klienta - jeżeli Klient nie posiada własnych środków inwestycyjnych, całość zadania finansuje firma ESCO uruchamiając środki własne, kredyty bankowe, środki pomocowe, fundusze celowe itp.
- jeżeli klient dysponuje pewnymi, lecz niewystarczającymi środkami, brakującą część organizuje ESCO Sp. z o.o. W każdym z możliwych wariantów istotne jest zagwarantowanie, że ponoszone na energię środki finansowe zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie przez okres trwania umowy. 
- Firma typu ESCO inwestując środki finansowe zobowiązana jest zabezpieczyć należne jej przychody. Spośród szeregu możliwych do uzyskania zabezpieczeń najczęściej stosowana jest cesja należności i zastaw na urządzeniach będących przedmiotem projektu umowy
- brak ograniczeń w wielkości koniecznych nakładów - angażowane są środki finansowe na poziomie, który gwarantuje odpowiednio wysoki, wynikający z projektu, efekt zwrotu. Tak, więc ograniczenia wynikają raczej z potencjału oszczędnościowego niż z ograniczeń finansowych
- projekty nie wymagają wiedzy i doświadczenia Klienta w realizacji przedsięwzięć energooszczędnych
- Klient dysponuje nowoczesnymi, bezpiecznymi, estetycznymi urządzeniami. Po zakończeniu projektu Klient ma skokowo niższe koszty związane z energią będącą przedmiotem kontraktu
- Poprawa komfortu termicznego i eksploatacyjnego w pomieszczeniach

4. Współspalanie osadów (po osuszeniu)

Współspalanie osadów (po osuszeniu) w kotłowniach miejskich wędlowych w ramach polskiej technologii spalania węgla kamiennego:

- optymalne kotłownie na węgiel kamienny do modernizacji: moc 10 -100 MW, kotły rusztowe
- przy zastosowaniu inteligentnego sterowania nie istnieje potrzeba wymiany relatywnie nowoczesnych kotłów.

5. Adresaci Planu Ekomodernizacji

- władze miast od 10 – 100 tys. mieszkańców / optymalne miasto ok. 40 tys. /
- władze samorządowe
- oczyszczalnie komunalne
- kotłownie miejskie

ochrona środowiska, ekomodernizacje, oczyszczalnia ścieków