Stowarzyszenie: Nasz program: technologie ochrony środowiska, łodzie rekreacyjne, łódki wędkarskie producent Other languages:

Dzialalność gospodarcza

Stowarzyszenie zgodnie z działalnością statutową wykonało w listopadzie i grudniu 2006 r. na rzecz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk:


1. usługę / prace pomocnicze uzupełniające badania naukowe / polegającej na:

Zebraniu danych o technologiach stosowanych w krajowej energetyce na węglu brunatnym oraz omówienie przepisów prawnych w zakresie spalania węgla w energetyce.

(ze szczególnym uwzględnieniem węgla brunatnego)

Zakres

Przegląd technologii stosowanych w krajowej energetyce na węglu brunatnym. Opis różnic w poszczególnych technologiach. Jakie są wymagania dotyczące węgla dla poszczególnych obiektów - parametry projektowe, parametry graniczne. Planowane modernizacje i projektowane bądź budowane nowe bloki energetyczne. Przegląd przepisów w zakresie spalania węgla w energetyce - omówienie aktualnych i ewentualnie przyszłych zmian, krajowych i unijnych przepisów. Również - związki parametrów z emisjami itp. / sposoby obliczania bądź szacowania emisji do celów statystycznych i wyliczania opłat itp. / Czy jakieś szczególne przepisy odnoszą się w tym zakresie do węgla brunatnego?


2. usługę polegającej na: Wykonaniu analizy Foresight dla USA w ramach projektu pt: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi towarzyszących w Polsce.

Osobą odpowiedzialną ze strony Stowarzyszenia za koordynację i realizację powyższych tematów była mgr Renata Koneczna.

Prowadzenie działalności gospodarczej

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ,w następujących zakresach:

kod PKD zakres działalności
72 60 Z działalności związanej z informatyką i pozostałą
74 14 doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
80 42 B kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowanych
22 1 działalności wydawniczej
85 14 F działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostałej gdzie indziej niesklasyfikowanej
63 30 A działalności organizatorów turystyki
91 33 Z działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
73 10 D prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska
74 30 Z badań i analiz technicznych
92 51 B działalności bibliotek, inne niż publiczne
74 40 Z reklamy
74 87 B działalności komercyjnej gdzie indziej niesklasyfikowanej
92 6 ziałalności związanej ze sportem

2. Działalność gospodarcza jest rozpoczynana na mocy uchwały Zarządu, w której określono jej konkretny zakres, podmioty w niej uczestniczące oraz osoby odpowiedzialne za jej realizację.

3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na nieodpłatnej pracy ogółu jego członków. Do prac, które nie mogą być wykonane społecznie, Stowarzyszenie może zatrudniać specjalistów.