Stowarzyszenie: Nasz program: technologie ochrony środowiska, łodzie rekreacyjne, łódki wędkarskie producent Other languages:
Obecnie przeglądasz : Strona główna » Członkostwo

Członkostwo

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prawami i obowiązkami członków Stowarzyszenia. Deklaracje czlonkowskie, jak i Członków Wspierających dostępne są poniżej do pobrania w plikach PDF.

Pobierz deklarację członkowską Stowarzyszenia
Pobierz deklarację Członków Wspierających Stowarzyszenie

Wypelnione deklaracje członkowskie prosimy przesłać drogą elektroniczną pod adres mailowy: biuro@esos.org.pl
lub pocztą tradycyjną pod adres korespondencji Stowarzyszenia:

Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska
ul. Armii Krajowej 2/24
30-150 Kraków

Jeżeli nie posiadacie Państwo programu Adobe Acrobat Reader umożliwiającego przeglądanie plików PDF, prosimy pobrać go za darmo ze strony producenta : http://get.adobe.com/reader/

Członkowstwo, prawa i obowiązki członków

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia pragnąca uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia, która złożyła pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający - osoba prawna, jest wobec Stowarzyszenia reprezentowana przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.

Godność członka honorowego nadaje Zarząd za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek rocznych.

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do czynnego uczestniczenia w głosowaniu. Przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy Stowarzyszenia, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Biura i innych dokumentach wewnętrznych oraz prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający mają prawa określone w § 14 Statutu, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek ścisłego przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) czynnego popierania działalności Stowarzyszenia
b) opłacania w określonym terminie składek członkowskich

Utrata praw członkowskich następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu
b) skreślenie z listy członków na wniosek Zarządu za niewypełnienie zadań należących do członka Stowarzyszenia lub zaleganie z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat.
c) utratę praw publicznych lub obywatelstwa polskiego
d) śmierć członka lub utratę osobowości prawnej / w przypadku członka wspierającego /.

Od uchwały dotyczącej skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie, w terminie do 30 dni, od Walnego Zebrania, którego uchwała jest wiążąca.

Składki

O wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd.

Aktualnie stawki składek wynoszą:
- wpisowe 50 pln
- składka miesięczna 20 pln